2. Automatizuota naujienų prekybos sistema.

Os finansų prekybos sistema, 52011PC0594

Finansų ir ekonomikos krizės aplinkybės, politikos tikslai ir poreikis užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą Pastarųjų metų pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė smarkiai paveikė ekonomiką ir viešuosius finansus. Finansų sektorius labai prisidėjo prie ekonomikos krizės sukėlimo, o jos padarinių kainą moka vyriausybės ir Europos piliečiai. Europoje ir pasaulyje laikomasi bendros os finansų prekybos sistema, kad finansų sektoriaus dalyvavimas turėtų būti sąžiningesnis, turint omenyje krizės padarinių šalinimo išlaidų padengimą ir šiuo metu nepakankamą sektoriaus apmokestinimą.

Kelios ES valstybės narės jau ėmėsi skirtingų veiksmų dėl finansų sektoriaus apmokestinimo. Šio pasiūlymo tikslas — pateikti bendrą Europos požiūrį šiuo klausimu, kuris neprieštarautų vidaus rinkos principams.

Šiuo pasiūlymu siekiama papildyti ES saugesnių finansinių paslaugų reguliavimo sistemą, sprendžiant itin rizikingo elgesio kai kuriuose finansų rinkų segmentuose klausimą, kad nebepasikartotų ankstesnė patirtis. Komunikate dėl finansų sektoriaus apmokestinimo[1] Europos Komisija jau išnagrinėjo FSM įgyvendinimo idėją.

Atsižvelgiant į Komisijos atliktą analizę, taip pat į daugkartinius Europos Vadovų Tarybos[2], Europos Parlamento[3] ir Tarybos raginimus, šis pasiūlymas — tai pirmasis žingsnis, siekiant: — išvengti finansinių paslaugų vidaus rinkos susiskaidymo, atsižvelgiant į didėjantį taikomų nekoordinuojamų nacionalinių mokestinių priemonių skaičių; — užtikrinti, kad finansų įstaigos deramai prisidėtų prie pastarosios krizės padarinių šalinimo išlaidų padengimo ir kad būtų užtikrintas vienodas sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių atžvilgiu[4]; — sukurti atitinkamas kliūtis sandoriams, kuriais nedidinamas finansų rinkų veiksmingumas, ir papildyti reguliavimo priemones, kuriomis siekiama ateityje išvengti krizių.

Atsižvelgiant į ypač didelį daugumos potencialiai apmokestintinų sandorių mobilumą, svarbu išvengti iškraipymų, kuriuos lemia vienašališkai veikiančių valstybių narių taikomos mokesčių taisyklės. Iš tikrųjų tik imantis veiksmų ES lygmeniu, galima išvengti finansų rinkų susiskaidymo pagal veiklos sritis ir pagal šalis, ES sudaryti vienodas sąlygas finansų įstaigoms ir, visų svarbiausia — užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Finansų rinkos: Forex rinka Kaip jau minėjome, Forex rinkos ir jos apimties didėjimas per pastaruosius 40 metų buvo įspūdingas. Forex yra tokia finansų rinkos rūšis, kuri yra ypač populiari tarp prekiautojų, ieškančių trumpalaikės ir vidutinės trukmės prekybos teikiamų galimybių. Finansų rinkos: išvestinių finansinių priemonių rinkos Išvestinės finansinės priemonės — tai vertybiniai popieriai, susieti su pagrindiniu turtu ir kartais naudojami siekiant apsidrausti nuo kainų pokyčių. Šių prekybos priemonių kainomis spekuliuojantys asmenys juos naudoja siekdami apsidrausti nuo rizikos arba rizikuoja, norėdami gauti finansinės naudos.

Todėl šiuo pasiūlymu numatoma derinti valstybių narių finansinių sandorių mokesčius, siekiant užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą. Atsižvelgiant į m. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos Komisijos pasiūlymą[5], dabartiniu pasiūlymu taip pat siekiama sukurti naują įplaukų srautą, kurio tikslas — laipsniškai pakeisti nacionalinius įnašus į ES biudžetą ir sumažinti nacionaliniams iždams tenkančią naštą.

ES biudžeto finansavimas Finansų sektoriaus apmokestinimo klausimas taip pat buvo įtrauktas į m. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[7] pasiūlyme FSM nurodytas kaip naujas nuosavų išteklių šaltinis, įtrauktinas į ES biudžetą. Taigi dabartinį pasiūlymą papildys atskiri pasiūlymai dėl nuosavų išteklių, kuriuose bus išdėstyta, kaip Komisija siūlo FSM padaryti ES biudžeto įplaukų šaltiniu.

Reguliavimo aplinkybės Europos Sąjunga vykdo ambicingą finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimo reformos programą.

Iki šių metų pabaigos Komisija bus pasiūliusi visus pagrindinius reikalingus elementus, kad būtų galima iš esmės pagerinti Europos finansų rinkų reguliavimą ir priežiūrą. ES finansinių paslaugų reforma siekiama keturių strateginių tikslų: gerinti finansų sektoriaus priežiūrą; stiprinti finansų įstaigas ir prireikus numatyti sistemą joms atgaivinti; didinti finansų rinkų saugumą ir skaidrumą; taip pat didinti finansinių paslaugų vartotojų apsaugą.

Tikimasi, kad dėl šios plataus masto reformos, finansinių paslaugų sektorius vėl tenkins realiosios ekonomikos poreikius, ypač susijusius su ekonomikos augimo finansavimu. Pasiūlymu įvesti FSM ketinama os finansų prekybos sistema prie šių reguliavimo reformų. Geriausias būdas kuo labiau sumažinti riziką — veikti suderintai tarptautiniu mastu. Šiuo pasiūlymu parodoma, kaip os finansų prekybos sistema veiksmingai sukurti ir įvesti FSM, dėl kurio būtų gaunama didelių įplaukų.

Tai turėtų sudaryti sąlygas priimti suderintą požiūrį su svarbiausiais tarptautiniais partneriais. Išorės konsultacijos ir praktinė patirtis Šis pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į įvairių išorės subjektų pastabas. Šios pastabos buvo gautos vykstant viešosioms konsultacijoms dėl finansų sektoriaus apmokestinimo, tikslinėms konsultacijoms su valstybėmis narėmis, ekspertais ir finansų sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis, taip pat atlikus poveikio vertinimo tikslu pavestus tris skirtingus išorės tyrimus.

Konsultacijų proceso rezultatai ir išorės subjektų pastabos nurodytos poveikio vertinime. Poveikio vertinimas Prie šio pasiūlymo pridedamame poveikio vertinime analizuojamas finansų sektoriaus papildomų mokesčių poveikis, atsižvelgiant į šiuos tikslus: 1 užtikrinti, kad finansų sektorius prisidėtų prie viešųjų finansų, 2 apriboti nepageidautiną elgesį rinkoje ir taip stabilizuoti rinkas ir 3 vengti vidaus rinkos iškraipymų.

Poveikio vertinime išnagrinėti du pagrindiniai variantai: finansinių sandorių mokestis FSM ir finansinės veiklos mokestis FVMtaip pat įvairūs su jais susiję variantai, ir padaryta išvada, kad tinkamiausias variantas — FSM.

Įvedus FSM, iš finansų sektoriaus būtų galima surinkti dideles mokestines įplaukas, tačiau, kaip ir FVM atveju, FSM taip pat susijęs prekybos sistema rpg kūrėjas mv rizika, kad gali būti tam tikras neigiamas poveikis BVP ir sumažėti sandorių apimtis.

Siekiant išvengti veiklos perkėlimo pavojaus, reikalingas suderintas požiūris tiek ES mastu, kad būtų išvengta bendrosios rinkos susiskaidymo, tiek tarptautiniu mastu, atsižvelgiant į G20 bendradarbiavimo tikslus. Be to, siekiant atsižvelgti į riziką, susijusią os finansų prekybos sistema rinkos reakcija ir poveikiu augimui, FSM struktūra pasižymi tam tikrais rizikos mažinimo požymiais, kiek tai susiję su ekonominiu poveikiu ir mokesčio taikymu, galimomis mokesčio vengimo strategijomis ir perkėlimo rizika: · plačiai apibrėžta mokesčio taikymo sritis produktų, sandorių, prekybos rūšių ir finansinių veikėjų, taip pat sandorių, vykdomų finansų grupėje, atžvilgiu; · įsisteigimo šalies principo naudojimas — apmokestinama finansinių veikėjų įsisteigimo valstybėje narėje, nepriklausomai nuo sandorių vietos.

os finansų prekybos sistema

Direktyvoje taip pat numatytas apmokestinimas ES, jeigu ne ES finansų įstaiga dalyvauja finansiniame sandoryje su šalimi ES ir jeigu vienas iš jos filialų ES dalyvauja finansiniame sandoryje; · nustatyti atitinkamo lygio mokesčių tarifai, siekiant sumažinti galimą poveikį kapitalo kainai nefinansinio investavimo tikslais; · FSM netaikomas pirminių rinkų sandoriams tiek vertybinių popierių akcijų, obligacijų atžvilgiu — siekiant nepakenkti vyriausybių ir bendrovių vykdomoms kapitalo pritraukimo operacijoms, — tiek valiutų atžvilgiu.

Iš poveikio vertinimo matyti, kad FSM paveiks elgesį rinkoje ir finansų sektoriaus verslo modelius.

Dėl mokesčio padidėtų sandorio sąnaudos ir tai galėtų paveikti automatizuotą prekybą finansų rinkose, nes dėl šių sąnaudų sumažėtų ribinis pelnas.

Ypač tai taikytina sparčiosios prekybos verslo modeliui, kuris fiziškai glaudžiai susijęs su prekybos platformomis, kuriose finansų įstaigos vykdo daug didelės apimties, bet mažos maržos sandorių. Jie galėtų būti pakeisti algoritmais, kurie lemia mažesnį, bet didesnės maržos sandorių iki apmokestinimo skaičių. Iš poveikio vertinimo taip pat matyti, kad FSM turės progresinį pasiskirstymo poveikį, t.

Tai ypač pasakytina apie FSM, kuris taikytinas tik sandoriams su tokiomis finansinėmis priemonės, kaip obligacijos ir akcijos bei jų išvestinės priemonės. Privačius os finansų prekybos sistema finansų prekybos sistema ūkius ir MVĮ, aktyviai neinvestuojančius finansų rinkose, šis pasiūlymas vargu ar paveiktų dėl FSM taikymo apribojimų.

Geografinis mokestinių įplaukų pasiskirstymas priklauso nuo techninės mokesčio struktūros. Pagal šią os finansų prekybos sistema geografinis pasiskirstymas priklausys nuo finansiniuose sandoriuose dalyvaujančių finansų įstaigų įsisteigimo vietos, o ne nuo prekybos finansinėmis priemonėmis vietos.

Greičiausiai dėl to sumažės mokestinių įplaukų koncentracijos laipsnis, ypač tais atvejais, kai finansų įstaigos dalyvauja prekybos platformoje finansų įstaigų, įsisteigusių kitoje valstybėje narėje, vardu. Direktyva taip pat užtikrinama, kad valstybėse narėse ir Sąjungoje deleguotaisiais teisės aktais būtų nustatytos specialios priemonės, kuriomis būtų užkirstas kelias mokesčio slėpimui, vengimui ir piktnaudžiavimui juo.

Nuostata dėl peržiūros bus sudarytos sąlygos po trejų įgyvendinimo metų išnagrinėti FSM poveikį tinkamam vidaus rinkos, finansų rinkų ir realiosios ekonomikos veikimui, atsižvelgiant į finansų sektoriaus apmokestinimo pažangą tarptautiniu mastu.

Pasiūlymu siekiama suderinti teisės aktus, susijusius su netiesioginiu finansinių sandorių apmokestinimu, kuris reikalingas siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo. Subsidiarumas ir proporcingumas ES mastu reikia vienodai apibrėžti esminius FSM požymius, kad ES būtų galima išvengti netinkamo sandorių ir rinkos dalyvių perkėlimo ir finansinių priemonių pakeitimo.

Kitaip tariant, ES mastu reikia vienodo apibrėžimo, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir vengti konkurencijos iškraipymo ES. Be to, vienodas apibrėžimas ES mastu galėtų atlikti svarbų vaidmenį mažinant esamą vidaus rinkos susiskaidymą, įskaitant ir kiek tai susiję su įvairiais finansų sektoriaus produktais, kurie dažnai yra artimi pakaitalai.

Nesuderinus FSM, atsiranda paskatų pasinaudoti mokesčių skirtumu ir galimo dvigubo apmokestinimo arba neapmokestinimo rizika. Taip ne tiktai užkertamas kelias finansinių sandorių vykdymui vienodomis veiklos sąlygomis, bet ir daromas poveikis valstybių narių įplaukoms. Be to, finansų sektoriui atsiranda papildomų atitikties sąnaudų, susijusių su per daug skirtinga apmokestinimo tvarka.

Tai pagrįsta empiriniais įrodymais. Iki šiol finansiniams sandoriams taikyti nacionaliniai mokesčiai lėmė veiklos ir arba įstaigų perkėlimą, arba, siekiant to išvengti, mokesčių struktūra buvo sukurta taip, kad jais apmokestinamos tik santykinai nekintamos apmokestinimo bazės, o artimi pakaitalai dažnai likdavo neapmokestinti.

Siekiant sėkmingai taikyti finansinių sandorių mokesčius ir hws prekybos sistema iškraipymų, būtina ES mastu derinti pagrindines sąvokas ir koordinuoti įgyvendinimą.

52011PC0594

Tokia ES veikla bus skatinamas ir norimas požiūris. Taigi šiuo pasiūlymu daugiausia siekiama nustatyti bendrą mokesčio struktūrą ir bendras apmokestinimo nuostatas. Todėl pasiūlyme valstybėms narėms paliekama pakankamai veikimo laisvės, kai kalbama apie faktinį didesnių už minimumą mokesčių tarifų nustatymą ir konkrečių apskaitos ir atskaitomybės įsipareigojimų nustatymą, taip pat apie mokesčio slėpimo, vengimo ir piktnaudžiavimo juo prevenciją.

Prekybos naujienų strategijos 2. Automatizuota naujienų prekybos sistema.

Šio pasiūlymo tikslo valstybės narės negali tinkamai pasiekti os finansų prekybos sistema, todėl, norint užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, jo geriau siekti Sąjungos mastu.

Direktyvos, o ne reglamento pavidalu siūlomu suderinimu nesiekiama daugiau, nei būtina minėtiems tikslams — visų pirma tinkamam vidaus rinkos veikimui — pasiekti. Todėl pasiūlymas atitinka proporcingumo principą. Išsamus pasiūlymo paaiškinimas 3. I skyrius. FSM tikslas — bruto sandorius apmokestinti iki tarpuskaitos. Mokesčio taikymo sritis plati, nes siekiama į ją įtraukti su visų rūšių finansinėmis priemonėmis susijusius sandorius: neretai šios priemonės beveik nesiskiria, todėl vieną galima pakeisti kita.

Taigi, į taikymo sritį įtraukiamos perleidžiamos kapitalo rinkos priemonės, pinigų rinkos priemonės išskyrus mokėjimo priemoneskolektyvinio investavimo subjektų įskaitant kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus ir alternatyvaus investavimo fondus[8] investiciniai vienetai arba akcijos ir išvestinių finansinių priemonių susitarimai. Be to, mokesčio taikymo sritis apima ne tik prekybą organizuotose rinkose, pvz.

Taikymo sritis taip pat neapsiriboja nuosavybės perleidimu, veikiau atspindi prisiimtą įpareigojimą — tai, ar finansų įstaiga prisiima su tam tikra finansine priemone susijusią riziką pirkimas ir pardavimas. Be to, kai finansinės priemonės teikiamos pagal išvestinių finansinių priemonių susitarimą, mokesčiu apmokestinamas ir išvestinių finansinių priemonių susitarimas, ir finansinių priemonių teikimas, jei vykdomos visos kitos apmokestinimo sąlygos.

os finansų prekybos sistema

Tačiau, siekiant išvengti neigiamo poveikio finansinių priemonių refinansavimo galimybėms arba pinigų politikai apskritai, į taikymo sritį neįtraukiami sandoriai su Europos Centriniu Banku ir valstybių narių centriniais bankais. Tiek finansinėms priemonėms, kurių pirkimas, pardavimas ir perleidimas apmokestinamas, tiek išvestinių os finansų prekybos sistema priemonių susitarimų sudarymui arba keitimui taikomi atitinkami ES teisės aktai, kuriuose pateiktos aiškios, suprantamos ir pripažintos apibrėžtys[9].

Minėti išvestinių finansinių priemonių susitarimai susiję su investuojamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Iš taikomų apibrėžčių matyti, kad neatidėliotini valiutos sandoriai neapmokestinami, o išvestinių valiutos priemonių susitarimai — apmokestinami.

Apibrėžtys taip pat apima išvestines biržos prekių sutartis, o fizinių biržos prekių sandorių — neapima.

Nagrinėjamų klausimų esmė 1.

Finansiniai sandoriai taip pat gali būti sudaromi siekiant pirkti ir arba parduoti ar perleisti struktūrinius finansinius produktus, t.

Tokie produktai analogiški bet kuriai kitai finansinei priemonei, todėl jiems taikytinas šiame pasiūlyme vartojamas finansinės priemonės terminas. Jei jie nebūtų įtraukti os finansų prekybos sistema FSM taikymo sritį, būtų sudarytos sąlygos jo vengti.

Šios kategorijos finansiniams produktams visų pirma priklauso vekseliai, varantai ir sertifikatai, taip pat pakeitimo vertybiniais popieriais banko sandoriai, pagal kuriuos paprastai kredito rizika, susijusi tokiu turtu kaip hipotekos ir paskolos, perleidžiama rinkai, ir pakeitimo vertybiniais popieriais draudimo sandoriai, susiję su kitų rūšių rizikos, pvz.

Tačiau iš esmės mokesčiu siekiama apmokestinti finansinius sandorius, kuriuos finansų įstaiga, kaip finansinio sandorio šalis, sudaro savo sąskaita, kitų subjektų sąskaita arba sandorio šalies vardu.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - Udbud

Laikantis tokio požiūrio užtikrinamas visapusiškas FSM taikymas. Paprastai tai matyti iš atitinkamų apskaitos registro įrašų.

os finansų prekybos sistema

Finansų įstaigų apibrėžtis plati: iš esmės ji apima investicines bendroves, organizuotas rinkas, kredito įstaigas, draudimo ir akcijų pasirinkimo sandorių serija a įmones, kolektyvinio investavimo subjektus ir jų valdytojus, pensijų fondus ir jų valdytojus, kontroliuojančiąsias bendroves, finansinės nuomos bendroves, specialios paskirties subjektus ir, kiek įmanoma, remiasi atitinkamuose ES teisės aktuose, priimtuose reguliavimo tikslais, nustatytomis apibrėžtimis.

Finansų įstaigomis reikėtų laikyti ir kitus subjektus, vykdančius tam tikrą didelio masto finansinę veiklą. Direktyvos pasiūlymu Komisijai perduodami įgaliojimai toliau apibūdinamose srityse. Finansų įstaigomis nelaikomos pagrindinės sandorio šalys, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ir tarptautiniai centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, nes jie vykdo funkcijas, kurios nelaikomos prekybos veikla kaipo tokia.

  • EUR-Lex - PC - LT
  • Akcijų pasirinkimo programa
  • Android powermock
  • Svarbiausios finansų rinkos ir kaip jos veikia
  • Europos Sąjungos L /

Be to, jų veikla itin svarbi, kad finansų rinkos veiktų veiksmingiau ir skaidriau. Siūlomo FSM teritorinis taikymas ir valstybių narių apmokestinimo teisės nustatomos remiantis įsisteigimo šalies principu. Kad finansinis sandoris būtų apmokestinamas ES, viena iš sandorio šalių turi būti įsisteigusi valstybės narės teritorijoje.

os finansų prekybos sistema

Apmokestinama valstybėje narėje, kurios teritorijoje įsisteigusi finansų įstaiga, su sąlyga, kad ši įstaiga yra sandorio šalis, veikianti savo sąskaita, kito subjekto sąskaita arba sandorio šalies vardu. Jei skirtingos finansų įstaigos, kurios yra sandorio šalys arba veikia tokių šalių vardu, yra skirtingų valstybių narių teritorijoje, šios valstybės narės yra kompetentingos sandorį apmokestinti pagal šį pasiūlymą nustatytais mokesčio tarifais.

Jei įstaigos yra Sąjungai nepriklausančios valstybės teritorijoje, sandoris Europos Sąjungoje neapmokestintinas os finansų prekybos sistema, nebent viena iš sandorio šalių būtų įsisteigusi ES: tokiu atveju trečiosios šalies finansų įstaiga taip pat laikoma įsisteigusia, o sandoris tampa apmokestintinu atitinkamoje valstybėje narėje. Kai sandoriai sudaromi už ES ribų esančiose prekybos vietose, jie apmokestintini mokesčiu, jei bent viena iš įstaigų, sudarančių sandorį arba dalyvaujančių jį sudarant, yra Europos Sąjungoje.

Tačiau jei mokestį turintis mokėti subjektas gali įrodyti, kad nėra ryšio tarp sandorio ekonominio pobūdžio ir valstybės narės teritorijos, finansų įstaiga negali būti laikoma įsisteigusia ne valstybėje narėje.

Finansų rinkos ir jų rūšys

Be to, jei finansinės priemonės, kurių pirkimas ir pardavimas apmokestintinas, perleidžiamos iš vieno grupės subjekto į kitą, perleidimą reikia apmokestinti, net jei tai gali būti ne pirkimas arba pardavimas. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad daug finansinės veiklos sričių nelaikomos finansiniais sandoriais atsižvelgiant į minėtus FSM tikslus.

Į FMS taikymo sritį neįtraukiamos os finansų prekybos sistema tik pirminės rinkos, kaip jau minėta, bet ir dauguma piliečiams ir įmonėms svarbių kasdienės finansinės veiklos sričių. Pavyzdžiui, draudimo sutarčių, hipotekos paskolų, vartojimo kreditų sudarymas, mokėjimo paslaugos ir kt. Į FSM co į dvejetainį variantą sritį neįtraukiami ir neatidėliotini valiutos sandoriai, o tai apsaugo laisvą kapitalo judėjimą.

Tačiau FSM taikomas išvestinių finansinių priemonių susitarimams dėl valiutos sandorių, nes jie savo pobūdžiu nėra valiutų sandoriai. II skyrius. Apmokestinimas, apmokestinamoji vertė ir tarifai Apmokestinimo momentas apibrėžiamas kaip momentas, kurį įvyksta finansinis sandoris. Paskesnis os finansų prekybos sistema panaikinimas negali būti laikomas priežastimi neapmokestinti, nebent būtų padaryta klaidų.

Kadangi tam tikrų finansinių priemonių išskyrus išvestines finansines priemones pirkimas ir arba pardavimas arba perleidimas ir išvestinių finansinių priemonių susitarimų pirkimas ir arba pardavimas, perleidimas, sudarymas ar keitimas skiriasi savo pobūdžiu ir savybėmis, turi skirtis su jais susijusios apmokestinamosios vertės.

Tam tikrų finansinių priemonių išskyrus išvestines finansines priemones pirkimo ir pardavimo atveju paprastai nustatoma kaina arba kitokios os finansų prekybos sistema atlygis. Logiška, kad jie laikomi apmokestinamąja verte. Tačiau kai atlygis mažesnis už rinkos kainą arba kai grupės subjektai sudaro sandorius, kurių neapima pirkimo ir pardavimo sąvokos, reikia priimti specialias taisykles, kad būtų išvengta rinkos iškraipymo.

Tokiais atvejais apmokestinamoji vertė turi būti rinkos kaina, nustatyta įprastomis konkurencijos sąlygomis tuo metu, kai reikia taikyti FSM. Išvestinių finansinių priemonių susitarimų pirkimo ir arba pardavimo, perleidimo, sudarymo ar keitimo atveju FSM apmokestinamoji vertė turi būti sąlyginė suma tuo metu, kai išvestinių finansinių priemonių susitarimas perkamas ir arba parduodamas, perleidžiamas, sudaromas arba keičiamas.

Jei būtų laikomasi tokio požiūrio, FSM taikymas išvestinių finansinių priemonių susitarimams būtų tiesioginis ir nesudėtingas, be to, būtų mažai nuostatų įgyvendinimo ir administravimo išlaidų.

Be to, jei būtų laikomasi tokio požiūrio, būtų sunkiau dirbtinai sumažinti mokesčio naštą išgalvojant įvairių išvestinių finansinių priemonių susitarimo formų, nes, pavyzdžiui, mokestiniu požiūriu nebūtų naudinga sudaryti susitarimą remiantis tik kainų ar verčių skirtumais.

Be to, toks požiūris reiškia apmokestinimą sutarties pirkimo ir arba pardavimo, perleidimo, sudarymo ar keitimo momentu, o ne pinigų srautų apmokestinimą skirtingais susitarimo galiojimo momentais. Kad os finansų prekybos sistema našta būtų tinkama, tokiu atveju veikiau taikytinas mažas tarifas.

Valstybėms narėms gali tekti priimti specialias mokesčio vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo juo prevencijos nuostatas žr.

Forex naujienų prekybos sistema

Pavyzdžiui, atvejais, kai sąlyginė suma dirbtinai padalijama: sąlyginė apsikeitimo sandorio suma galėtų būti dalijama iš nepagrįstai didelio koeficiento, o visi mokėjimai dauginami iš to paties koeficiento. Dėl to priemonės pinigų srautai nepakistų, tačiau nepagrįstai sumažėtų mokesčio bazė.

os finansų prekybos sistema

Reikalingos specialios nuostatos dėl apmokestinamosios vertės nustatymo tais atvejais, kai apmokestinamoji sandorių vertė arba jos dalys išreikštos kita nei valstybės narės, kurioje apskaičiuojamas mokestis, valiuta. Tam tikrų finansinių priemonių, išskyrus išvestines finansines priemones, pirkimas ir arba pardavimas arba perleidimas ir išvestinių finansinių priemonių susitarimų pirkimas ir arba pardavimas, perleidimas, sudarymas ar keitimas skiriasi savo pobūdžiu.

Be to, rinkos gali skirtingai reaguoti į kiekvienai iš šių os finansų prekybos sistema kategorijų taikomą finansinio sandorio mokestį. Dėl šių priežasčių, siekiant užtikrinti maždaug vienodą apmokestinimą, abiem kategorijoms reikėtų taikyti skirtingus tarifus.

Apskaičiuojant tarifus, reikėtų taip pat atsižvelgti į taikomų apmokestinamųjų verčių nustatymo metodų skirtumus. Apskritai siūloma, kad minimalūs mokesčio tarifai būtų pakankamai dideli, kad būtų pasiektas šios direktyvos tikslas dėl suderinimo valstybėms narėms paliekama laisvė spręsti dėl didesnių tarifų.

Kartu siūlomi tarifai yra pakankamai maži, kad įmonių persikėlimo rizika būtų kuo mažesnė.

os finansų prekybos sistema

III skyrius. FSM mokėjimas, susiję įpareigojimai ir mokesčio vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo juo prevencija Šiame pasiūlyme apibūdinama FSM taikymo sritis, susijusi su finansiniais sandoriais, kurių šalis yra atitinkamos valstybės narės teritorijoje įsisteigusi finansų įstaiga veikianti savo arba kito subjekto sąskaitaarba sandoriais, kuriuose įstaiga veikia sandorio šalies vardu.